Krokodyl - projekt regulaminu
PROJEKT REGULAMINU

§1 DEFINICJE

 1. Serwis – aplikacje dostępne na platformach Android oraz iOS oraz serwis internetowy dostępny pod domeną krokodyl.biz Serwis jest dostępny poprzez sieć Internet.
 2. Usługa – usługa dostępna na platformach Android oraz iOS, polegająca na udostępnianiu kursów słownictwa oraz narzędzi wspierających efektywną naukę pamięciową.
 3. Treści – materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzykę, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić przy użyciu Usług
 4. Administrator – firma Krokodyl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie 02-798, ul. Mielczarskiego 8/58, NIP: 521-354-18-63; REGON: 141976588, adres poczty elektronicznej krokodyl@krokodyl.biz
 5. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po podaniu Loginu i hasła miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może dokonywać operacji związanych z użytkowaniem Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która dokonała rejestracji w Serwisie i ma swój indywidualny login zabezpieczony hasłem.
 7. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika uzyskana w związku z założeniem (rejestracją) konta w Serwisie.
 8. Polityka Prywatności – część Regulaminu, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora.
 9. Regulamin – niniejszy dokument.
 10. Operator Płatności – firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 11. Google Play - usługa firmy Google Inc. spółki zarejestrowanej w stanie Delaware (USA), z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, umożliwiająca dostęp do Usług i Treści na urządzaniach systemem operacyjnym Android

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 2. Należy przed skorzystaniem z Serwisu zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis służy do efektywnej nauki słownictwa
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, który w trakcie procedury rejestracyjnej zaakceptował.
 5. Użytkownik bez jakichkolwiek ograniczeń, może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 6. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie poszczególnych czynności zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 7. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest połączenie z Internetem oraz korzystanie z przeglądarki WWW z obsługą cookies.
 8. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie.
 9. Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora warunków i wytycznych
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za niezgodne z tym Regulaminem i szkodliwe.
 11. Część Treści oraz Usług oferowanych przez Serwis jest płatna. Płatności można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe Administratora lub poprzez Operatora płatności. Dostęp do części usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności proces rejestracji oraz dostęp do wersji demo.
 12. Dostęp w obrębie jednego Konta jest przewidziany wyłącznie dla jednej osoby fizycznej. Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu komputerach (lub innych urządzeniach), warunkiem jest ich podłączenie do sieci Internet.

§3 PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika (Konsumenta) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez świadczenie usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub ofertą, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. Administrator uprawniony jest do:

§4 GWARANCJA 100% ZWROTU PIENIĘDZY

 1. Cała oferta zamieszczona w Serwisie jest objęta pełną gwarancją 100% zwrotu pieniędzy (dalej: Gwarancja). Oznacza to że każdy nabywca może z dowolnej przyczyny odstąpić od umowy i poprosić się o zwrot wszystkich pieniędzy zapłaconych za zwracany produkt.
 2. Gwarancja dotyczy każdego produktu i jest ważna przez 14 dni od zakupu
 3. Gwarancja może być ważna dłużej, jeśli tak wynika z oferty na dany produkt
 4. Ważności Gwarancji dla nabywców płatnych Treści bądź Usług nie wyłącza ani nie osłabia żaden punkt niniejszego Regulaminu.
 5. Informacja o chęci skorzystania z Gwarancji powinna zostać zgłoszona Administratorowi za pośrednictwem poczty lub emaila i zawierać przynajmniej:
 6. Zwrot środków pieniężnych nastąpi poprzez Operatora Płatności lub przelewem na wskazane przez Użytkownika konto, w terminie niedłuższym aniżeli 7 dni od otrzymania informacji przez Administratora.
 7. Po skutecznym odstąpieniu od umowy i dokonaniu zwrotu Administrator, może usunąć konto Użytkownika lub zablokować możliwość korzystania z płatnych Treściu lub Usług.

§5 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności:
 2. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu z tytułu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Użytkownika treści w Serwisie, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator Serwisu natychmiast powiadomi o takim fakcie Użytkownika.
 4. Użytkownik udziela prawa do wyświetlania mu ogłoszeń reklamowych, a także przesyłania ogłoszeń na podany przez niego, w trakcie rejestracji, adres email.
 5. Zabrania się kopiowania Treści Serwisu pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Działania polegające na próbie kopiowania Treści Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa karnego.

§6 PŁATNY DOSTĘP

 1. Użytkownik może zakupić dostęp do wybranych Treści i Usług, które znajdują się w ofercie serwisu.
 2. Wszystkie zakupione w Serwisie Treści lub Usługi są również dostępne w serwisie fiszkoteka.pl
 3. Wszystkie zakupione w Treści lub Usługi serwisie fiszkoteka.pl są również dostępne w Serwisie
 4. Oferta dotycząca dostępu do Treści i Usług oraz wysokość opłat (zwana dalej Opłatą) wnoszonych na rzecz firmy Administratora przez Użytkownika w związku z zakupem dostępu jest opublikowana w serwisie.
 5. Użytkownikowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy, na zasadach określonych par. 4 (GWARANCJA 100% ZWROTU PIENIĘDZY)
 6. Wszystkie ceny zamieszczone w ofercie zawierają podatek VAT.
 7. Dostęp do wybranych wybranych Treści i Usług wykupić może każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Przyznanie dostępu do Treści i Usług następuję po dokonaniu Opłaty przez Użytkownika na rzecz Administratora w wykonaniu zobowiązania powstałego pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem.
 9. Uzyskanie dostępu do Treści i Usług trwa przez czas określony lub nieokreślony w zależności od wysokości opłaty wnoszonej przez Użytkownika i oferty opublikowanej w Serwisie
 10. Wniesienie Opłaty możliwe jest za pośrednictwem usługi Google Play, systemu bankowości elektronicznej dostarczanej przez Operatora Płatnościu, poprzez dokonanie przelewu na konto Administratora: 21 1020 1013 0000 0602 0212 7892 prowadzonym w PKO BP lub każdym innym sposobem ujętym w ofercie bądź uzgodnionym z Administratorem.
 11. W przypadku wpłaty na konto Administratora, w tytule przelewu Użytkownik powinien umieścić informacje pozwalające ustalić Użytkownika oraz zakupioną usługę.
 12. W przypadku płatności za pomocą Operatora Płatności użytkownik po zalogowaniu i wybraniu formy płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
 13. Zasady dokonywania płatności w Google Play określa regulamin Google Play.
 14. Po weryfikacji dokonanej Opłaty, Użytkownik powiadomiony zostanie e – mailem o aktywowaniu dostępu do Treści i Usług wraz z podaniem dat granicznych okresu posiadania dostępu. Okres aktywności dostępu do wybranych Treści i Usług, liczony jest od dnia otrzymania przez Użytkownika danych niezbędnych do korzystania z usługi. W przypadku uzyskania dostępu na czas określony, okres aktywności dostępu do wybranych Treści i Usług upływa z końcem wybranego przedziału czasowego umieszczonego w ofercie.
 15. W przypadku dokonania opłaty w niższej wysokości, aniżeli wynikającej z oferty zamieszczonej w Serwisie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailem. W takim przypadku możliwe jest dopłacenie brakującej kwoty pieniężnej lub też zwrot wpłaconej kwoty pieniężnej. Zwrot nastąpi na warunkach określonych w par. 4 (GWARANCJA 100% ZWROTU PIENIĘDZY).
 16. Po dokonaniu Opłaty za uzyskanie dostępu do wybranego Pakietu testów, Użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp online za pośrednictwem swojego loginu do zakupionych Treści i Usług.
 17. Przed upływem okresu, na który wykupiony został dostęp do wybranych Treści lub Usług (w przypadku uzyskania dostępu na czas określony), Użytkownik może otrzymać e – mailem, informację o zbliżającym się wygaśnięciu dostępu. W przypadku nie otrzymania przez Administratora przed ostatnim dniem okresu, potwierdzenia dokonania kolejnej Opłaty, dostęp do Treści i Usług wygaśnie.
 18. Reklamacja Użytkownika w związku z nienależytym działaniem Serwisu - Treści lub Usług winna zostać przesłana Administratorowi pocztą tradycyjną lub elektroniczną i określać:
 19. Zgłoszona przez Użytkownika reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 20. Reklamacje Użytkowników dotyczące sposobu przeprowadzenia płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. należy zgłaszać w formie pisemnej przesłanej faxem na numer: (61) 630-61-05 ul. Marcelińska 90, 60 – 384 Poznań, wskazując: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Zgłoszone reklamacje rozpatruje spółka PayU S.A.

§7 POLITYKA W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH

 1. Administrator prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich w przypadku treści, co do których twierdzi się, że naruszają prawa autorskie osoby trzeciej.
 2. Administrator uniemożliwi Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Serwisu w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik ten dopuścił się wielokrotnych naruszeń. Uznaje się, że użytkownik dopuścił się wielokrotnych naruszeń, jeżeli został zawiadomiony o naruszeniach więcej niż dwa razy.
 3. Materiały zawarte w płatnych Treściach oraz dostępne w ramach płatnych Usług (teksty, obrazki, zdjęcia, transkrypcje wymowy, nagrania lektora, itd.) mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony abonament na korzystanie z serwisu. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na własne potrzeby, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 4. W przypadku chęci wykorzystania naszych materiałów w drukowanych publikacjach, na stronach internetowych lub przez placówki edukacyjne prosimy o kontakt.
 5. Użytkownik, w ramach dostępnych funkcjonalności, może zamieszczać własne treści. W związku z tym:

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejetracyjnym odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z polityką prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczących zabezpieczeń bazy.
 3. Szczegóły polityki prywatności znajdują się tu: polityka prywatności

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z ważnych przyczyn (m.in.: dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, rozszerzenie oferty aktualizacji danych kontaktowych, formy prawnej etc. Administratora, zmiany sposobu działania serwisu).
 2. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany z 21-dniowym wyprzedzeniem. Termin ten może być skrócony, o ile zmiana jest w oczywisty sposób korzystna (lub conajmniej obojętna) dla każdego Użytkownika.
 3. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu użytkownik może usunąć konto.
 4. W przypadku zmiany lub zmian Regulaminu stawiających Użytkownika będącego Konsumentem, w gorszej sytuacji niż przed zmianą, ma on prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy na zasadach określonych w par. 6 (PŁATNY DOSTĘP) niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Reguluamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach serwisu, pod adresem: http://krokodyl.biz/regulamin.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2013r.